Let it be me

October 24, 2007

Nhớ mọi quá cơ…

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 11:40 am
Tags:

….

Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ
Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
Em nhắm mắt cho lòng anh lộng gió
Cho trời sao yên rụng một đêm hoa.

(Chùm nhỏ thơ yêu – Chế Lan Viên)

Advertisements

1 Comment »

  1. Hị hị vụ đi công tác đây hở? Mình mà nhớ thế này trời yêu nặng quá rơi xuống đầu luôn thì lăn quay ra chết khỏi phải nhớ thương gì nữa cả

    Comment by Huyền rất tồ — October 30, 2007 @ 9:46 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: