Let it be me

May 17, 2006

Dao Lieu – Duong xa van dam.

Filed under: Uncategorized — tuexorcist @ 4:27 am

Cho Lò Thị Mường này. Nghe công nhận phê nhỉ.

Đào Liễu (chèo cổ)

Đào liễu  có một  í i i mình / em đi đâu hỡi cô nàng / ơi đào / liễu có một  í i i mình ấy / kìa hai í i / vai em / còn gánh / nặng mà / để nhật trình để nhật trình / nhật trình đường xa  dẫu mà tấm áo i tấm / áo sồng / ì i em / í ì i i / í i ì.

Xếp nếp thời em để í i trong nhà / tấm áo tấm / áo sồng / em ấy mà xếp nếp thời em để í i trong nhà. Ấy / còn ba / vuông kia / kìa nhiễu / tím mà / để phất phơ để phất / phơ đội đầu. Lại còn cái yếm cái / yếm điều / ì i em i ì i i / í i ì.

Yếm điều nó hãy í i còn màu / cái yếm i cái / yếm điều ì / em thế mà yếm hãy thời nay hãy í i còn màu. Thế / mà răng / đen cô / nàng da / trắng cái / mái tóc đầu cô / hãy còn xanh dịu dàng, ấy thế í ấy / thế mà / ì i em / í ì i i / í i ì.

Ở vậy thời làm sao cho nó đành / ấy thế i ấy / thế mà / em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành. Sao / chả tìm / nơi cô / nàng kiếm / í chốn mà / để thế tình để thế / tình mỉa mai chữ rằng sách có chữ rằng ới cô nàng ơi, xuân bất mà … tái í … i .. lai.

Download (Xuân Diệu hát)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: